Assessoria comptable, fiscal i laboral

Departament Comptable

Oferim un servei de comptabilitat integral adaptat a les necessitats de cada client, amb visites periòdiques a l’empresa, per dur a terme un seguiment comptable eficient.

Resolem els dubtes i consultes en la comptabilitat del dia a dia i en els assentaments de tancament de l’exercici comptable.

Confeccionem els llibres oficials, elaborem els comptes anuals amb presentació al Registre Mercantil.

Departament Fiscal

Assessorem tant a empreses com a particulars. Confeccionem tot tipus de declaracions tributàries davant l’administració estatal, autonòmica o local.

Analitzem les repercussions fiscals dels resultats de l’activitat econòmica, estudiant les possibles bonificacions aplicables per tal d’obtenir el màxim estalvi.

Constitució i dissolució de tot tipus de societats. Tramitació d’herències i donacions.

Departament Laboral

Assessorament per al compliment de les obligacions en el món laboral i de Seguretat Social: altes i baixes d'empreses i de personal, confecció i presentació de contractes de treball, confecció de nòmines i butlletins de cotització (TC1 - TC2), representació en actes d’inspecció de Treball i de la Seguretat Social.